Hướng dẫn sử dụng

Máy Kiểm Soát và Máy Chấm Công Hundure

Hệ thống kiểm soát và chấm công được kết hợp từ hai hệ thống: “Hệ thống chấm công” và “Kiểm soát ra vào”. Hệ thống kiểm soát ra vào hạn chế ra vào bằng hệ thống đối với người ngoài, xác định danh tính của người sử dụng, cho phép truy cập kích hoạt vòng lặp; Có thể thiết lập ra vào mà không phản ứng, cũng có thể kích hoạt hệ thống báo động ngay khi nhiều lần báo lỗi ra vào, hoặc khóa một thời gian ngăn chặn sự xâm nhập. Hệ thống chấm công kết hợp nhận dạng nhân viên, kiểm soát thời gian truy cập ra vào, chức năng tính toán có thể giúp bạn dễ dàng quản lý thời gian của nhân viên, đồng thời thực hiện quản lý an ninh ra vào.

Copyright © 2005 - 2021 Phuc Thong. Designed by PhucThong

Log in with your credentials

Forgot your details?